جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد خبر داد:

اندازه گیری فشارخون 99 درصد از جمعیت هدف شهرستان خلیل آباد

مدیر شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد گفت: فشار خون 99 درصد شهرستان قریب به 28 هزار و 318 نفر طی اجرای این طرح بسیج ملی کنترل فشار خون اندازه گیری شد که در این خصوص شهرستان خلیل آباد رتبه دوم را در سطح استان به دست آورد.
قبلی بعدی