جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

چه مقام یا نهادی مخالف برگزاری همه‌پرسی است؟

در اصل 56 قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش در چارچوب شریعت اسلامی تصریح شده است.

همه‌پرسی؛ ظرفیت قانون اساسی یا شعار سیاسی

در خصوص اقسام همه‌پرسیِ معرفی شده باید توجه نمود که هدف از به کارگیری هر یک از این دو نوع همه‌پرسی و اقتضائات و ترتیبات به کارگیری هریک از آنها در قوانین مختلف مشخص شده است و از این جهت لازم است تا به منظور جلوگیری از بروز تلقی اشتباه در اذهان عمومی، هرگونه پیشنهاد به‌کارگیری همه‌پرسی با عطف توجه به دقایق حقوقی آن صورت بگیرد.
قبلی بعدی