جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

لزوم ورود دولت و تشکل‌های مردمی برای تسهیل ازدواج؛ از پشتیبانی مشاوره ای تا پشتیبانی مالی

مسأله «ازدواج» با وجود تهدیدات سازمان دهی شده و هجمه جدی، بدون دفاع در جامعه رها شده و نه به شایستگی توسط دولت و نه توسط تشکل‌های مردمی پشتیبانی نمی‌شود.
قبلی بعدی