جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
حاجی دلیگانی:

عضویت ایران در سازمان شانگهای «قطعاً» بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: عضویت ایران در سازمان شانگهای «قطعاً» بر اقتصاد کشور تاثیر گذار است و بازار هم پیام های مثبت آن را می گیرد
قبلی بعدی