جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان:

فعالیت در بریکس سبب ایجاد اقتصاد پایدار است

علیرضا شکیبایی گفت: پیشنهاد پیوستن ایران به انجمن بریکس یک فرصت مغتنم است که می تواند سبب گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری با چین و استفاده حداکثری از سرمایه ها جهانی برای ایجاد اقتصاد پایداردر ایران بوده و می تواند به رشد اقتصادی بسیار پیش برنده و کمک کننده، خدمت شایانی کند.
قبلی بعدی