جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

انگلیس؛ بعد از 40سال شکست متوالی توسط چه کسی می خواهد انتقام بگیرد؟!

پس از اجرای نهضت تنباکو با حکم "میرزای شیرازی" و تبعیت مردم ایران از آن، وی شروع به گریه کرد! پرسیدند علت این گریه چیست؟ در حالی که مخالف شدید استکبار خارجی و استبداد داخلی هستید. می گویند "میرزا" در جواب شاگردان خود گفته است که از امروز "انگلیس" توانمندی مراجع و حکم فتوا را فهمیده و از این پس برای خنثی کردن این مهم نقشه ها می کشد.
قبلی بعدی