جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد:

جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی؛ نسخه علاج اقتصاد بیمار

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی راه بهبود اقتصاد بیمار کشور است، گفت: دولت گذشته در مدیریت هزینه‌ها و جذب سرمایه‌گذار نمره مردودی آورد.
قبلی بعدی