جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
در جلسه هیئت وزیران انجام شد؛

رأی اعتماد هیئت وزیران به استاندار منتخب تهران

استاندار منتخب تهران در جلسه هیئت دولت رأی اعتماد گرفت.
قبلی بعدی