جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
اظهاراتی که هزینه‌ساز شد؛

نفرت‌زایی با یک صوت جنجالی

هیچ تقابلی میان مجالس روضه و تئاتر و کنسرت وجود ندارد، قیاس این دو نیز هیچ مبنای عقلی و حتی عرفی ندارد، پس نمی توان یک اظهار نظر بی‌مبنا را مبنای یک دوگانه قرار داد و چه بسیار هنرمندان وطنی که هنر خود را برای نشر دین و مذهب بکار برده‌اند.
قبلی بعدی