جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

نگاهی به روانشناسی انتخابات

از لحاظ تئوری غیر ممکن است که افراد فعال انتخاباتی را در جایی بدون "ذهن سیاسی" تصور کنیم، بررسی روانشناختی از رای دهندگان ممکن است منجر به کشف الگوهای و انواع مختلف رأی دهندگان شود.
قبلی بعدی