جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
اینجا اجل پرسه می زند؛

قصه پر غصه جاده مرگ

قصه پُر غصه «جاده مرگ» پایانی ندارد جراکه سال‌ها از زمان آغاز عملیات اجرایی دو بانده شدن جاده شبستر- تسوج می گذرد اما هنوز این عملیات به پایان نرسیده است و هر روز مردم این منطقه شاهد مرگ عزیزانشان در این
قبلی بعدی