جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو شورای اسلامی شهر قم:

تسهیلات بانکی بافت فرسوده باید 50درصد ساخت واحد باشد

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: انگیزه کلی در بافت فرسوده پایین است و باید هم دولت و هم مدیریت شهری اقدامات موثرتر و بیشتری را برای ایجاد تحرک در بافت فرسوده قائل شوند.
قبلی بعدی