جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

توقع ایران از اجلاس بغداد بیشتر بود

محمدحسن آصفری گفت: توقع ایران از اجلاس بغداد بیش از آنچه بود که دولت عراق اعلام کرد.
قبلی بعدی