جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
وزیر کشور در خراسان جنوبی:

تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، رویکرد دولت سیزدهم است

وحیدی گفت: رویکرد دولت سیزدهم، تفویض اختیارات بیشتر به استانداران در راستای حکمرانی بهتر در سطح ملی و استانی است.
قبلی بعدی