جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
یادداشت؛

سلسله یادداشت‌هایی پیرامون پاسداری از گفتمان انقلابی

ساعدپورنوشت: این دغدغه خاطری است حساس و قابل‌اعتنا و می‌طلبد گفتمان سازهای انقلابی با تمام توان مواظب باشند که این قطار امید از ریل‌گذاری خود منحرف نشود و خود را مسئول بدانند و مسئولیتی الهی که این قطار امید از این پیچ تاریخی عبور و به مقصد که تثبیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است برسد.
قبلی بعدی