جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
پرچمدار پارالمپیک ریو ۲۰۱۶:

ورزشکاران باید سفیران مکتب سلیمانی در مجامع بین المللی باشند

عشرت کردستانی گفت: ورزشکاران و جامعه ورزشی باید نماینده ی شایسته ای برای ایران و مکتب حاج قاسم در مجامع جهانی شوند، ضمن اینکه خودشان الگوی جوانان و کشور هستند، راه و یاد شهداء و مکتب حمقاومت سلیمانی را تبلیغ و ترویج کنند.
قبلی بعدی