جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیرکل کمیته امداد استان:

عَلَم محرومیت‌زدایی همچنان در دستان سپاه و بسیج خوزستان است

مدیرکل کمیته امداد خوزستان گفت: تاکنون بسیج خوزستان در ساخت مسکن، کمک هزینه ازدواج تهیه جهیزیه و اشتغال همچنین اجرای طرح مواسات و ایران همدل تهیه بسته های معیشتی همکاری شایانی داشته و یاری‌گر کمیته امداد بوده است.
قبلی بعدی