جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
حکایت شرکت‌هایی که به جای پال، وبال دولت شدند:

چابک‌سازی؛ به نام نیروی کار به کام پیمانکار

در حالی با هدف چابک‌سازی شرکت‌های پیمانکاری به مدد دولت آمدند تا بخشی از بار را به دوش نهاده و نقش یاری‌گر را ایفا کنند، اما با بیگاری کشیدن از نیروی کار درآمدهای نجومی را برای خود رقم زدند.
قبلی بعدی