جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

افزایش شدید گرسنگی جهانی در عصر کرونا

رئیس سازمان مبارزه با گرسنگی سازمان ملل متحد هشدار داده که ممکن است همه گیری کووید19 باعث فاجعه ای در مقیاس حماسه شود و میلیون ها نفر در سراسر جهان را با گرسنگی مواجه کند.
قبلی بعدی