کد خبر: 1527473
جبار آذین؛
سه فیلم متوسط اجتماعی بر پرده سینماها
فیلم های "سال دوم دانشکده من" ساخته رسول صدر عاملی،"درخونگاه" به کارگردانی سیاووش اسعدی و "پیلوت" کارابراهیم ابراهیمیان هم درکناردیگرفیلم های بازارمکاره و نابسامان اکران جای گرفتند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛    فیلم های "سال دوم دانشکده من" ساخته رسول صدر عاملی،"درخونگاه" به کارگردانی سیاووش اسعدی و "پیلوت" کارابراهیم ابراهیمیان هم درکنار دیگرفیلم های بازارمکاره و نابسامان اکران جای گرفتند.  

درخونگاه ،یک فیلم تجربی اجتماعی است که با نگاهی شیفته ووامدارانه به نگرش ها،فیلم ها و سینمای مسعود کیمیایی،مقلدانه وناپخته وفیلمفارسی گونه ازکوچه ها وگذرهای آشنای اجتماعی وتاریخی می گذردتاواگویه دردها ورنج ها،مردانگی ها و ناجوانمردی هاوکوشش های ناکام "رضا"های جامعه وفرهنگ وزندگی وآرزو های آن ها باشد.درخونگاه،گرچه درپیوستن به فیلم و سینمای سرپای اجتماعی فاصله دارد، ولی به عنوان تجربه نخست سازنده اش،به همراه بازی های متوسط  بازیگرانش و فیلمبرداری حساب شده،فیلمی قابل تامل است.

پیلوت،سومین اثرکارگردان آن واز نظرساختار سینمایی وپردازش هنری وداستانی،فیلمی متوسط و درکارنامه ابراهیمیان،کاری قابل قبول است.فیلم اجتماعی پیلوت، امتیازهایی چون موضوع های ملموس،توجه به فرهنگ ومناسبات زندگی بومی و ایرانی، فیلمنامه فکر شده وکارگردانی به نسبت جمع و جور دارد.   

 فیلم اجتماعی صدرعاملی،ازمنظر نگاه، موضوع وپرداخت داستانی وهنری،در ادامه سه گانه او؛ من ترانه پانزده سال دارم،دختری با کفش های کتانی و دیشب باباتو دیدم آیدا،قراردارد.او دراین فیلم،تماشاگرراهمراه دو دختر دانشجو وارد فراز و فرودهای زندگی، مسایل، نیازهاو خواسته های آنهاکرده و به گشت وگذاری تلخ وشیرین در جامعه امروزایران می برد. فیلم سال دوم دانشکده من با آنکه از فیلمنامه و کارگردانی سنجیده برخورداراست، ولی به قوت دیگرآثارپرویزشهبازی ورسول صدرعاملی نیست.کمای شخصیت اصلی فیلم صدرعاملی،پیله ای است برای ماندن یا پرواز پروانه ای شخصی و اجتماعی او درجامعه ای که مانند این شخصیت درکما و خواب و بیداری است!

انتهای پیام/