شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اجتماعی
ساعت: 17:33 منتشر شده در مورخ: 1399/06/16 شناسه خبر: 1644470

دعاوی مالیاتی

دعاوی مالیاتی
طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم : « در مورادی که برگ تشخیص مالیات صادر و مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.»

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم : « در مورادی که برگ تشخیص مالیات صادر و مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.»

یکی از مشکلاتی که مودیان مالیاتی با آن درگیر هستند اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی است.در این خصوص سوالاتی که مطرح می شود این است که نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی چگونه است؟ شرایط اعتراض به برگ تشخیص چیست؟ مراجع حل اختلاف مالیاتی کدام هستند ؟

لذا در این مقاله سعی نمودیم جهت آگاهی و اطلاع مودیان به این سولات پاسخ دهیم.

شرایط اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

پذیرش اعتراض مودی به برگ تشخیص مقید به دو شرط است:

  • مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید.
  •  ۲-اعتراض به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شود.چنانچه هریک از این شروط رعایت نشود برگ تشخیص قطعی تلقی می گردد.

حال اگر مودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر به جای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشد به مرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی در موعد مقرر از اعتراض مودی مطلع نشده باشد فرض قانونی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مطرح و در نتیجه منتهی به صدور برگ مالیات قطعی خواهد شد که از حیث آثار مترتب بر برگ مالیات قطعی و تبعات قانونی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی از مرجع دیگری به حوزه مالیاتی واصل شد نمی توان برگ مالیات قطعی مذکور را کان لم یکن و بلا اثر نمود.

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

همانطور که گفته شد مودیان مالیاتی می توانند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی نسبت به آن اعتراض نمایند.نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی توسط مرجع اداری انجام می گیرد.در صورتی که اختلاف بین مودی و اداره مالیاتی رفع نشود باید پرونده امر برای رسیدگی به هیات مذکور ارجاع شود.به مجرد تسلیم اعتراض مالیات تشخیصی موقوف الاجرا می ماند تا هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به آن رسیدگی و رای صادر نماید.و به عبارتی برگ تشخیص غیرقطعی و قابلیت اجرا ندارد.مودیان می توانند اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و طرح و پیگیری دعاوی مالیاتی را توسط وکیل دعاوی مالیاتی انجام دهند.وکیل دعاوی مالیاتی می تواند از حقوق مودی در مراجع دادرسی مالیاتی دفاع نماید.

 

مراجع حل اختلاف مالیاتی

قانونگذار در ماده ۱۷۰ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به اختلافات بین مودی و اداره امور مالیاتی را در صلاحیت ذاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی تعریف کرده است.هیات حل اختلاف مالیاتی در موارد زیر با تشکیل پرونده شروع به رسیدگی می نماید:

۱-ارجاع اداره امور مالیاتی

همانطور که گفته شد درصورتی که اعتراض مودی در اداره امور مالیاتی به نتیجه نرسد مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

۲-شکایت مودی

مودی در موارد زیر مستقیما به رئیس امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات مراجعه و با طرح شکایت درخواست رسیدگی می نماید:

-در هرمورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده باشد.همچنین در مورادی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد،وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.چنانچه درخواست استرداد از طرف مودی می تواند ظرف 30 روز از تاریخ اعلام نظر اداره از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.

-در صورت اعتراض مودی نسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت با مراجعه به دبیرخانه هیات طرح شکایت نموده و درخواست رسیدگی نماید.

امتیاز عدم مراجعه مودیان به هیات

قانونگذار رسیدگی به اختلافات مالیاتی را در صلاحیت ذاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی قرارداده در عین حال عدم مراجعه مودی مالیاتی به این گونه هیات ها مشمول جایزه خوش حسابی می داند.طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیانو دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته و مالیات هرسه سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی

طبق ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر می توانند نسبت به آراء قابل تجدیدنظر اعتراض می نمایند:

۱-ماموران مالیاتی     ۲-مودی

شرایط اعتراض:

در ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم دو شرط برای تحقق اعتراض پیش بینی شده است:

اول ـ مهلت اعتراض: مهلت اعتراض 20 روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.بنابراین روز ابلاغ رای هیات و روز اعتراض از محاسبه بیست روز مهلت اعتراض خارج است.

دوم-کتبی بودن اعتراض: قانونگذار در ماده مذکور اعتراض را منشا اثر می داند که به صورت کتبی ارائه شده باشد والا چنانچه اعتراض به صورت شفاهی باشد پذیرفته نیست.

مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر از رای هیات

۱-هیات تجدیدنظر

مرجع صالح رسیدگی به آرای تجدیدنظر هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشد.بنابراین رسیدگی هیات تجدیدنظر فرع بر رسیدگی خیات های بدوی است.علاوه بر آن هیات تجدیدنظر مالیاتی مرجع رسیدگی به شکایات موضوع تبصره 5 ماده 247 و رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد.

۲-شورای عالی مالیاتی

یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی رسیدگی به آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد.آرائی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی می شود.

طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

 

۳-هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

مالیات های قطعی و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی  شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد.

۴-دیوان عدالت اداری

شکایت در دیوان عدالت عدالت اداری ناظر به حقوق مودی است.بنابراین اداره امور مالیاتی نمی تواند از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی در دیوان شکایت نماید.

مهلت تقدیم دادخواست درخصوص شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد.و رسیدگی در دیوان غیر حضوری است اما شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید.همچنین رسیدگی دیوان شکلی است.بدین معنا که شعبه رسیدگی کننده به ماهیت ورود پیدا نمی کند.

دعاوی مالیاتی از جمله دعاوی تخصصی می باشد که می بایست توسط وکیل متخصص دعاوی مالیاتی طرح و پیگیری شود. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور مالیاتی در طی سالیان متمادی توانسته رضایت و اعتماد موکلین خود را جلب نماید.و در این راستا آماد ه ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خود در حوزه وکالت دعاوی مالیاتی و مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.جهت بهره مندی از خدمات حقوقی تخصصی دعاوی مالیاتی با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 

 

https://www.dana.ir/1644470
ارسال نظر
نظرات