جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر عامل مسکن متخصصین صحنه خبر داد:

راه اندازی مجدد پروژه مسکن متخصصین 160 واحدی صحنه

بهزاد لطفی گفت: پروژه ۱۶۰واحدی مسکن متخصصین شهرستان صحنه درقالب طرح اقدام ملی مسکن ساخته می شود.
قبلی بعدی