جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

اصول حکمرانی ، ثبات و تنش زدایی نیاز پایه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی

اصول حکمرانی ، ثبات و تنش زدایی نیاز پایه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادیبنام خدا اصول حکمرانی ثبات و تنش زدایی نیاز پایه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی سرمایه مانند پروانه تنها روی محلی مطمئن و آرام مینشیند کشورهایی با اختلافات داخلی شدید یا درگیر جنگهای طولانی بی نتیجه محل مناسبی برای سرمایه گذاری یا عقد قراردادهای تجاری نیستند.
قبلی بعدی