پنجاه و دومین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک

پنجاه و دومین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک به ریاست محمود خسروی وفا و با حضور کامل اعضا در سالن جلسات کمیته ملی المپیک برگزار شد.
پنجاه و دومین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک